Beoordeling 9 gebaseerd op 30 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist

Algemene voorwaarden MH Media Oplossingen

 1. Definities

1.1 MH Media Oplossingen: webdesign . MH Media Oplossingen: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie MH Media Oplossingen een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met MH Media Oplossingen verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met MH Media Oplossingen.

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door MH Media Oplossingen zijn geheel vrijblijvend.

3.2 MH Media Oplossingen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de op drachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 1. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: – de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door MH Media Oplossingen; – de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen. Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 MH Media Oplossingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MH Media Oplossingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MH Media Oplossingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 MH Media Oplossingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MH Media Oplossingen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige

gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MH Media Oplossingen kenbaar behoorde te zijn

 1. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door MH Media Oplossingen op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van MH Media Oplossingen, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 MH Media Oplossingen is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van MH Media Oplossingen van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.5 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

 1. Copyright

7.1 Al het door MH Media Oplossingen vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MH Media Oplossingen niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door MH Media Oplossingen verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van MH Media Oplossingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan MH Media Oplossingen hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is MH Media Oplossingen gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 MH Media Oplossingen behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover MH Media Oplossingen bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan MH Media Oplossingen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook,

voortkomend uit deze relaties met MH Media Oplossingen of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MH Media Oplossingen.

8.2 MH Media Oplossingen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is MH Media Oplossingen slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van MH Media Oplossingen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 1. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan MH Media Oplossingen. Indien de reclame gegrond is zal MH Media Oplossingen deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan MH Media Oplossingen binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 1. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor MH Media Oplossingen naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 1. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en MH Media Oplossingen en is de opdrachtgever verplicht om het werk van MH Media Oplossingen volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, de andere 50% wordt voldaan na oplevering.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien MH Media Oplossingen de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en MH Media Oplossingen kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door MH Media Oplossingen niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aan betaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal MH Media Oplossingen een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door MH Media Oplossingen overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever, of blijft deze staan op de hosting van MH Media Oplossingen

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door MH Media Oplossingen een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

11.5 SEO overeenkomst wordt maandelijks via een automatische incasso op elke 1 ste van de maand geïncasseerd of via een factuur die binnen 2 weken handmatig overgemaakt moet worden aan MH Media Oplossingen. Het eerste jaar (periode van 12 maanden) wordt op offerte ondertekend en zal het tweede jaar automatisch doorlopen in een onbepaalde tijd periode. Overeenkomst is na het 1 ste jaar maandelijks opzegbaar, met een opzegperiode van 2 maanden.

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 MH Media Oplossingen bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 1. Overig

13.1 MH Media Oplossingen zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan MH Media Oplossingen

13.2 Wanneer MH Media Oplossingen bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting stelt. MH Media Oplossingen is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhosting in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. MH Media Oplossingen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 MH Media Oplossingen is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt MH Media

Oplossingen zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

15. Aanvullende informatie i.v.m. AVG 25 mei 2018

15.1 Uitleg Algemene Verordening Gegevensbescherming

15.2 Cookiebeleid

15.3 Disclaimer

15.4 SSL certificaat

Bezoekadres: Bergen 17 – 2993 LR – Barendrecht
 • Telefoon: 06-31336177
 • E-Mail: marnix@mhmediaoplossingen.nl
 • Website: www.mhmediaoplossingen.nl
Postadres: Leeuwenburg 135 – 2994 EJ – barendrecht
 • Telefoon: 06-31336177
 • E-Mail: marnix@mhmediaoplossingen.nl
 • Website: www.mhmediaoplossingen.nl

Wij gebruiken cookies om het u makkelijker te maken. Om te voldoen aan de e-Privacy richtlijn moeten we u toestemming vragen om cookies te plaatsen. meer informatie

Cookiebeleid van MH Media Oplossingen

MH Media Oplossingen gebruikt cookies om het gebruik van onze website voor u aangenamer te maken, te analyseren en om de inhoud van de website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Om uw privacy te waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website te verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Op deze pagina geven wij u zo veel mogelijk informatie over de cookies die wij inzetten.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die worden opgeslagen op uw pc, laptop, smartphone of tablet. Vrijwel alle websites gebruiken deze. Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terugkomt. Daarnaast helpt het ons te zien hoe onze website gebruikt wordt en hoe wij onze website verder kunnen verbeteren. U bent vrij om cookies uit te schakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal kan werken.

Functionele of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan:

• het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens invullen van bijvoorbeeld een contactformulier, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen

• het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, als u veel gegevens moet invullen bij een contactformulier

• het opslaan van voorkeuren, zoals locatie

• het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven

• het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren

• het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren

Google Analytics

MH Media Oplossingen verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik, door gebruik van Google Analytics. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe onze website gebruikt wordt en hoe wij deze verder kunnen verbeteren. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt. Wij kunnen een IP-adres nooit terugleiden tot een bepaalde gebruikers.

Hoe kunt u cookies weigeren?

In uw browser kun u instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. U kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Het kan zijn dat wanneer u alle cookies weigert, bepaalde functionaliteiten niet meer werken.

Contact

Voor vragen en of opmerking over het cookiebeleid kun u mailen naar info@mhmediaoplossingen.nl.

Sluiten